Szeptemberi – októberi események

1. Szeptember 9-én, délután 4 órakor volt az óvodás Veni Sancte a Szent Imre templomban. Mennyei Atyánk elé álltunk szeretettel és bizalommal, és kértük a Szentlélek segítő kegyelmeit, hogy az igazi értékekben való bőséges gyarapodást hozzon az új nevelési év, a gyermekek és a családok életében egyaránt.
Az októberi ovis szentmisék 14-én és 28-án lesznek.

2. Megtörténtek az idei első szülői értekezletek. A tavalyi évben még sok időt és energiát fordítottunk arra, hogy a hatékony működés szakmai-hitéleti kereteit megalkossuk. Idén már a keretek finomítása és élettel való megtöltése a fő cél. Minden nevelési év kezdetén szembesülhetnek a szülők némi személyi és strukturális váltással. Ismert dolog, hogy a távozó munkatársak sokszor a nevelési év kezdete előtt egy-két nappal közlik szándékukat. Pótlásuk nem egyszerű dolog. Elhagyta óvodánkat Keresztényné Latinovics Eszter és Pálfalvi Katalin. Az óvónői pályán maradtak. A Jóisten adjon nekik sok lelki és szakmai örömöt. Intézményvezetőnk a tavalyi tapasztalatokat, a személyi képességeket és az aktuális szükséget figyelembe véve átszervezte a személyi struktúrát. Októberben lépnek be az új óvónők. Kristóf Magdolnára és Wágner Mihálynéra, valamint Kissné Kóré Magdolnára és Medvéné Kozma Anikóra addig óriási teher hárul. A szülők is és az intézmény is nagyon köszöni nekik a nagyszerű helytállást.

3. Ahogy az anyanyelvi készség és az érzelmi élet is pici korban alapozódik, úgy az egész életre jótékonyan kiható harmonikus istenkapcsolat is. Az óvodában két lényeges terület van: a köszönés és az ima. A köszönés igen korán a személyiség lenyomata. Általa szeretet fejeződjön ki. A köszönés az odatartozás, az együttműködés jele. Szeretem óvodámat, ezért az óvoda köszönését mondom. Szeretem az óvó néniket, dadusokat, ezért úgy köszönök, hogy azzal örömöt okozzak nekik. Ez természetesen csak a szülők támogatásával megy. Kezdetben kissé hivatalos a gyermek számára a „dicsértessék”. Egy esetben az óvónő szépen megkoreografálta a közös köszönést, amikor kilépett a foglalkoztatóból József atya. Egy kicsi azonban megvárt, amíg kívül az ablakhoz értem és suttogva, hogy ez a mi titkunk maradjon, odaköszönt, hogy „szia”.
Az ima a lélek anyanyelve, sőt az egészséges lélek lélegzetvétele. Általa kapcsolatba kerülünk az ÉLET-tel. Bár kicsi gyermeknél az imában a szeretetre és a kötelességtudatra helyeződik a hangsúly. Imádkozik azokért, akik őhozzá tartoznak. Beszél róluk a mennyei Atyának. Ugyanakkor az ima csodálatos terápia is. Belső félelmeket, feszültségeket old, azt a tudatot erősíti, hogy hatalmas védelmezőnk van, biztonságban, jó helyen vagyok ebben a világban. A gyermek egy bizonyos életkorban beszélni kezd félelmeiről. Ezeket nem az istenhit váltotta ki, hanem a lét törékenységének, a világ félelmetes nagyságának feltárulkozása. Éppen a helyes istenkapcsolat a legjobb kezelője ezeknek a félelmek. Ugyanakkor a félelem helyes mértéke fontos tényezője személyiségünknek. Félelmetes a félelem nélküli gyermek. Kicsi gyermeknél általában az imával köszönetet mondunk, és hálát adunk. A kérő ima, ha nem teljesül, zavart okozhat a gyermekben, megingathatja Isten iránti bizalmát, majd szeretetét. Nagyobb gyermekek már megértik, hogy mindig szépet és jót kell kérni, és türelmesen kell várakozni. (A gyermeknevelés egyik kulcskérdése, hogy megtanítjuk-e várakozni a gyermeket, vagy azt a tudatot erősítjük benne, hogy mindenki azért van, hogy az ő akaratát szolgálja, mindenki az ő meghosszabbított keze. Miközben neki senkit és semmit sem kell figyelembe vennie.) A kérés teljesítésének elmaradása azt jelenti, hogy vagy a teremtés rendjével szembeszálló kérésünk volt, vagy átértelmezte a minket szerető Isten a kérésünket, és úgy teljesíti, ahogy az nekünk valóban jó, üdvösségünket szolgáló legyen.

A legtöbb szülő, miközben csodálatosan helytáll a mesemondás és a gyermekkel való játék területén, bizonytalan az imádság szolgálatában. Az óvodából hazavisznek imákat a kisgyermekek. Az óvodában odafigyelünk, hogy ezek jól kiválasztott imák legyenek. Az imákat nem gyarapítjuk céltalanul. Az ima azonban nem csupán én-te istenkapcsolat, hanem az Egyházzal, az egész teremtett világgal való együttlélegzés is. A keresztény akkor keresztény, ha érti, hogy neki át kell ölelnie szeretettel és reményt adva az egész teremtett világot és az egész emberiséget. Ezért igen fontos a szentmise és a Miatyánk is. Nem érti a gyermek ezeket a szavakat, jön gyakran az ellenvetés. Gondoljunk bele! A legalapvetőbb fogalmakat mi, felnőttek sem értjük teljesen. Hűség, bátorság, igazságosság, remény, szeretet, hit, stb. Nem értjük ezeket a szavakat teljes mélységükben, de tiszteljük őket, mert érezzük, hogy valami nagyon szépet, nagyon fontosat közvetítenek. Még nemigen találkoztam olyan tudós felnőttel, aki a Miatyánk minden szavát helyesen értelmezte volna. Mégis az egész keresztény világ együttlélegezve mondja, mert Jézus tanított rá bennünket, és érezzük, hogy az emberiség legigazabb mondatai. Nem kell, hogy a gyermek értse a Miatyánkot. Az kell, hogy az óvó néni és a szülők belső örömét, nyugodt erejét lássák, amikor a Miatyánkot imádkozzák. A világhíres bokszoló Kovács István mondta. Versenyek és edzőtáborok alkalmával gyakran volt beosztva egy szobába edzőjével, a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóval. A mester lefekvés előtt ágya szélén ülve mindig imádkozott. Majd az ima befejeztével valami olyan bensőséges szeretettel mondta: Jóéjszakát kispajtás! – hogy bár Kokót nem tanították meg imádkozni, mindig az ima jótékony hatásával aludt el. Minden ima után azt a mondatot hallotta Papp Lacitól, amire egész kamaszkorában vágyott, és amire várt apjától. Ha az ima hatását a felnőttnél nem tapasztalja meg a kisgyermek, és nem kap puszit az ima után, akkor a szavak értelmét fogja keresni. Sokak számára az ima eredethelye az óvoda. (Mint Kokónak Pap Laci.) Itt is alkalmazható a Montessori-elv: A folyamatok kezdeményezője és az eszköz kézbe adója az óvónő, továbbvivője a gyermek. Nincsenek spontán invenciók, csak ihletett, kiváltott invenciók vannak. Ha az óvónő ihleti az imát, és jól helyezi a kicsi szívébe, otthon pedig lelkes fogadtatás van, akkor a lelki stabilitás felé egy olyan lépést tettünk amit semmi mással sem helyettesíthetünk. A gyermekkel együtt imádkozva nem annyira az a fontos, amit, hanem az, ahogy mondjuk. A gyermek nagyon megérzi, ha a felnőtt imája nem jutott el Istenig. Hamisítvány volt.

4. Szeptember 20-án megvolt az idei első szülői fórum. Idén a hitéleti tevékenységünk értelmét, mibenlétét, mirevalóságát mélyítjük el. Azt a kérdést járjuk körbe, hogy mivel és hogyan gazdagít meg bennünket a katolikus óvoda? Hogyan lehetünk részesei a legteljesebb mértékben ennek az isteni ajándéknak? Ne váljék haszontalanná, netán ártalmassá (a kettős nevelés és a lelki kontárkodás miatt) ez a három év a családok életében, hanem legyen életük egyik legtermékenyebb időszaka, Isten bőséges kegyelmeinek tavasza. Ha a szülő Isten tetszése szerint neveli gyermekét, számíthat Isten szeretetére és kegyelmére. Isten sohasem marad adósa az embernek.
A következő szülői fórum október 11-én lesz.

5. Az idei évtől elkezdődnek az óvodai estek a szülők számára. Nagyon gyakorlati dolgokat veszünk sorra. A szülők is elmondhatják örömeiket, aggodalmaikat, tapasztalataikat. Megtanuljuk az óvodában és a szentmiséken előforduló énekeket, és a végén imádkozunk családjainkért.

Az első óvodai est október 3-án, ½ 7-től ¼ 8-ig lesz. A továbbiak pedig október 17-én, november 14-én, november 28-án és december 12-én. Ha nem jó az első alkalomra kiírt kissé késő esti időpont, akkor változtatunk.

6. Október 11-én kezdődik a katolikus Egyházban a Hit éve. Ötven évvel ezelőtt, 1962. október 11-én kezdődött a 21. egyetemes, vagyis a II. vatikáni zsinat, amely megmutatta a keresztények belső megújulásának útját a rendkívül gyors és mélyreható változásokat hozó korunkban. Várszegi Asztrik, pannonhalmi főapát mondta, hogy a nyugati világ sorsa nagyban attól függ, miképpen lesznek képesek a keresztények a belső megújulásra. Valódi megoldás ugyanis csak tőlünk jöhet, akik értjük az embert, hisszük a jövőt, és hajlandók vagyunk a közösség szolgálatára. A katolikus intézményeknek is jelezniük kell fenntartóik felé, milyen formában kapcsolódnak a Hit éve gondolatához. Mi a központi faliújságon jelenítjük meg a világegyházi eseményeket, szóba hozzuk az óvodai esteken, s megfontoljuk a KPSZTI szakemberének javaslatát, miszerint szervezzünk csoportonkénti programot egy közelben található, történelmi jelentőségű templomhoz. Nekünk a Lovaregyleti kápolna tűnik célszerűnek. Van kiszolgáló épület, és tágas játszókert. (Mi, felnőttek ahhoz a helyhez kötődünk, ahol felnőttünk, Dunakeszi egy kicsit mindig idegen marad nekünk. Gyermekeink számára viszont a boldog gyermekkor emléke Dunakeszihez fog kötődni. Ők dunakeszi gyermekek és fiatalok lesznek. A mi felelősségünk, hogy gyermekeink miatt (is) legyen „lelke” Dunakeszinek. Megelevenedő, ihletet adó történelme, és védendő természeti értékei.

Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke mondta: „A hit válsága drámai kifejeződése egy antropológiai válságnak, amelyben az ember magára maradt és cél nélkül él a világban. Kortársaink közül sokan érzékelik Isten hiányát. A hit éve egy olyan útvonal, amelyet a keresztény közösség kínál fel azoknak, akik szeretnének találkozni Istennel.”
XVI. Benedek pápa: „Szeretnénk elérni, hogy a Hit évében a Credo (Hiszekegy) a katolikus családok napi imádsága legyen.”
XVI. Benedek pápa: Bíztatlak benneteket, hogy vessétek be a világot Isten Igéjével, és mindenkinek kínáljátok fel Krisztus testének életmegtartó, igaz táplálékát.

7. Katekézis. A Miatyánk szövegének értelmezése. 1. Szenteltessék meg a Te neved = Isten nevét mindenütt tisztelettel és szeretettel mondják ki az emberek, mint a legszentebb szót. 2. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod = Egymást segítve, szeretetben éljünk, hogy valamit már itt a földön megérezzünk a mennyországból. 3. Ne vigy minket kísértésbe = Az archaikus „vigy” szónak nincs mai megfelelője. Azt jelenti, ne engedd, hogy kétségbe essünk a kísértések idején. A kisgyermeknek így mondjuk: Gyorsan jöjj segítségünkre, ha bajban vagyunk. 4. Szabadíts meg a gonosztól = Segíts, Istenem, hogy mindenkit szeressek. A szomorúság gyorsan elmúljon. Segíts, hogy jó legyek. (Óvodás gyermeknek nem beszélünk az ördögről! Legfeljebb abban az összefüggésben, hogy Jézus milyen egyértelműen legyőzi.)

8. Az elmúlt években gyakran megjelentek nagyon szép kivitelű állatos, növényes, csendéletes, gyönyörű tájakat, várakat bemutató naptárak. Ha otthon elfekszenek ezek, örömmel vennénk a foglalkoztatókba szemléltetőnek.

9. Szeptember 22-én, szombaton népes és szakszerű szülői segédlettel jelentősen továbbszépült az óvoda udvara. Köszönet a jelenlévőknek.

10. Október 1-jén megérkeztek a megrendelt Képes Bibliák. Átvehetők az óvónőktől. Az ára 3.500 Ft. Fontos a kisgyermek keresztény identitása szempontjából, hogy már kiskorában legyen „saját bibliája”, amire büszke. Figyelni kell arra, hogy még a Képes Biblia ószövetségi szövegeit is „transzponálva”, a gyermekvilághoz igazítva kell felolvasni, illetve elmondani. Az óvodásoknak az ószövetségből hozzáértő módon kell válogatnunk. Sok helyre ki kellene tenni a bekarikázott 12-es, 14-es, 16-os korhatári besorolást jelző számot. A kedves szülők majd kapnak segítséget ehhez az „óvodai esteken”.

összeállította: Szabó József László plébános atya