2019/2020. nevelési évre jelentkezés

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Érdeklődő Családok!

Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda. Mindebből következik, hogy felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől.

Mivel nem vagyunk körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen. A jelentkezések elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 1. Dunakeszi három katolikus plébániájához tartozó elkötelezett vallásos családoknak kánoni joga, hogy gyermekeik számára a katolikus nevelést kérjék, az ő jelentkezésük elsőbbséget élvez.
 2. Rajtuk kívül szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit is.
 3. Óvodaköteles korba lépő gyermekek (2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket), akiknek családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
 4. Még nem óvodaköteles gyermekek, de 2020. február 29-ig betöltik a 3. életévüket, és családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
 5. Ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal egyetértenek és együttműködnek.

Minden esetben szükséges egyházi (plébánosi/lelkészi) ajánlás,

melyet a jelentkezési lappal együtt kérünk leadni

legkésőbb 2019. március 20.szerdáig.

A jelentkezési lapnak egy kötelező melléklete van, a lelkipásztori ajánlás. Ezen kívül tartalmaz két mellékletet (Testvérgyermek jelentkezéséhez; Családtámogató Nyilatkozat), melyek kitöltése választható, a család jobb megismerését segíti.

letölthető dokumentumok:

2019 jelentkezesi lap

lelkipasztori ajanlas_2019

családtámogató nyilatkozat_2019

Az óvodai nevelés 3 éves kortól kötelező!

 • A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. rendelkezése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus 31-ig születtek.
 • A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre, jogszabály alapján kötelezett gyermekét, köteles beíratni az e közleményben meghatározott időpontban.

Döntés közlése, jogorvoslat szabálya:

 • Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amelyet legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap
 • Az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. Ebben az esetben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:

 • A 2019-2020. nevelési évre a kötelező óvodába járás alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. A felmentéssel kapcsolatos döntési hatáskör az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fenntartóját ( EKIF) illeti.
 • Az eljárás szülői kérelemre indul. A döntéshozó az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva- az 5. életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

 Óvodánk jelentkezési napokat szervez

2019. április 1 – 4 között (hétfőtől csütörtökig)

délután 15-18 óra között

Jelentkezési lap letölthető a honlapról, vagy személyesen átvehető az óvodában. A jelentkezési napokon szeretnénk személyesen is megismerni a családokat, részletes tájékoztatást adni az óvodánkkal való együttműködés módjáról.

A jelentkezésre feltétlenül hozzák magukkal:

 • A gyermeket 
 • A gyermekre vonatkozó hivatalos okmányokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya, oltási kiskönyv, szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát )
 • A szülőkre vonatkozó hivatalos okmányokat (személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, nem magyar állampolgárságú szülők/gyermek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumokat)
 • Kérjük, hogy édesapa és édesanya együtt vegyen részt a beszélgetésen!

Részletes információért hívhatják óvodánk központi telefonszámát az óvoda hivatali ideje alatt, 8 – 16 óra között ( 06/27 344 070) Telefonon vagy személyesen lehet időpontot egyeztetni a jelentkezési napokra, minden nap a Titkárságon,  illetve az  ITT LÉTREHOZOTT TÁBLÁZATBAN. A táblázat kitöltése önkéntes alapon történik, ha valaki nem szeretné, hogy gyermeke neve látható legyen, az telefonon, vagy személyesen kérjen időpontot.

Csák Katalin, intézményvezető