2018/2019. felvételi eljárási rend

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Érdeklődő Családok!

Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda. Mindebből következik, hogy felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől.

A Dunakeszire jellemző óvodai helyhiány miatti túljelentkezés nálunk is jellemző. Mivel nem vagyunk körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen. A jelentkezések elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 1. Dunakeszi három katolikus plébániájához tartozó elkötelezett vallásos családoknak kánoni joga, hogy gyermekeik számára a katolikus nevelést kérjék, az ő jelentkezésük elsőbbséget élvez.
 2. Rajtuk kívül szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit is.
 3. Óvodaköteles korba lépő gyermekek (2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket), akiknek családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
 4. Még nem óvodaköteles gyermekek, de 2019. február 28-ig betöltik a 3. életévüket, és családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltakkal.
 5. Ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal egyetértenek és együttműködnek.

Minden esetben szükséges egyházi (plébánosi/lelkészi) ajánlás,

melyet a jelentkezési lappal együtt kérünk leadni

legkésőbb 2018. április 16. hétfőig.

A jelentkezési lapnak egy kötelező melléklete van, a lelkipásztori ajánlás. Ezen kívül tartalmaz két mellékletet (Testvérgyermek jelentkezéséhez; Családtámogató Nyilatkozat), melyek kitöltése választható, a család jobb megismerését segíti.

Jelentkezesi lap_2018

Lelkipásztori ajánlás_2018

Családtámogató Nyilatkozat_2018

 A jelentkezési lapunk idén bővült egy választható melléklettel, mely segíthet a jelentkező családok jobb megismerésében. A melléklet neve: Családtámogató Nyilatkozat. Tapasztaljuk annak jótékony eredményét, mikor egy-egy család felkarol és segít egy másik családot a hit útján. Vannak olyan évek, mikor nagyobbra tudja nyitni az ovi a kapuit, és lehetőség van olyan családok gyermekeit is befogadni, akik még nem kötődnek szorosan az Egyházhoz, de a szándék erős bennük. Jó, ha ebben a szándékukban segítő családokra is lelnek. Büszkén mondhatom, hogy az óvodai közösségünkhöz sok ilyen család tartozik, akik hordoznak egy-egy családot, segítik őket a hitben való fejlődésben, Krisztushoz való közeledésben. Ez a családtámogató nyilatkozat gondolata is úgy született meg, hogy óvodánk lelki vezetőjével, Kecskés Attila atyával, a a pedagógusokkal, és a Szülői Közösséggel (SZÜK)  átbeszéltük, és jónak láttuk, hogy legyen ilyen lehetőség is a jelentkező családok kezében.

NYITOGATÓ NAP

2018. április 23-án, hétfőn 9 – 11 óra között szeretettel hívjuk nyitogató napunkra az ovinkba jelentkező családokat leendő ovis gyermekükkel együtt. Ez alkalommal szeretnénk bemutatni intézményünket, Pedagógiai Programunk célkitűzéseit.

9 – 10 óra között bekapcsolódhatnak ovisaink csoportéletébe a kicsinyek szüleikkel együtt.

10 – 11 óra között az intézmény vezetősége pedagógusok részvételével bemutatja az Óvodát, Pedagógiai Programját.

Február hónap folyamán Óvodánk iránt érdeklődő édesapáknak, édesanyáknak szerveztünk már egy nyílt napot, melyre nagyon sokan eljöttek. Óvodánk családjai közül is jelen voltak a fogadásuknál, majd a velük való beszélgetésnél.

Családjaink tanúságot tettek arról, hogy az óvodai közösségen keresztül, hogy jutottak el Krisztus közösségéhez, az Egyházhoz. Nagy ereje volt ennek a délelőttnek! Őszintén és hitelesen beszélhettünk arról, hogy mielőtt döntenek, hogy szeretnének ovinkba jelentkezni, ismerjék fel, hogy ha az ovinkat szeretnék választani gyermekeik számára, akkor ezzel Krisztust is választják. Attila atya gondolata segített nekünk abban, hogy ezt bátran megvalljuk az érdeklődő családoknak.

Az óvodai nevelés 3 éves kortól kötelező!

 • A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. rendelkezése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-ig születtek.
 • A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre, jogszabály alapján kötelezett gyermekét, köteles beíratni az e közleményben meghatározott időpontban.

Döntés közlése, jogorvoslat szabálya:

 • Az óvodai felvétel tágyában meghozott döntés közlésének határnapját, amelye legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap
 • Az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. Ebben az esetben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:

 • A 2018-2019. nevelési évre a kötelező óvodába járás alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. A felmentéssel kapcsolatos döntési hatáskör az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fenntartóját ( EKIF) illeti.
 • Az eljárás szülői kérelemre indul. A döntéshozó az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva- az 5. életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

 

JELENTKEZÉSI NAPOK

Óvodánk jelentkezési napokat szervez

2018. április 23 – 25 között (hétfőtől szerdáig)

délután 15-18 óra között

Jelentkezési lap letölthető a honlapról, vagy személyesen átvehető az óvodában. A jelentkezési napokon szeretnénk személyesen is megismerni a családokat, részletes tájékoztatást adni az óvodánkkal való együttműködés módjáról.

A jelentkezésre feltétlenül hozzák magukkal:

 •  A gyermeket 
 •  A gyermekre vonatkozó hivatalos okmányokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya, oltási kiskönyv)
 • Szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolatát
 • A szülőkre vonatkozó hivatalos okmányokat (személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumokat)
 •  Kérjük, hogy édesapa és édesanya együtt vegyen részt a beszélgetésen!

Részletes információért hívhatják óvodánk központi telefonszámát az óvoda hivatali ideje alatt, 8 – 16 óra között ( 06/27 344 070) Telefonon vagy személyesen lehet időpontot egyeztetni a jelentkezési napokra, minden nap a Titkárságon,  illetve az  ITT LÉTREHOZOTT TÁBLÁZATBAN. A táblázat kitöltése önkéntes alapon történik, ha valaki nem szeretné, hogy gyermeke neve látható legyen, az telefonon, vagy személyesen kérjen időpontot.

2018. március 1.

Csák Katalin, intézményvezető

Kecskés Attila plébános, óvodánk lelki vezetője